"မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအားလံုးကို မဂၤလာပါလုိ႕ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သရင္း ဒီစာမ်က္ႏွာေလးမွ ေႏြးေထြးစြာၾကိဳဆိုလိုက္ပါတယ္"

Sunday, April 25, 2010

ဟာသေလးေတြ (Some Indian Jokes)

သူငယ္ခ်င္းတို႕ေရ
ေက်ာင္းတက္ေနၾကရၿပီဆိုေတာ့ သူသူကိုယ္ကိုယ္ Stress ေတြသိပ္မ်ားၾကတာပဲေနာ္။ စာၾကိဳးစားတာကေတာ့ ဟုတ္ပါတယ္။ က်န္းမာေရးကိုေတာ့ အထူးဂရုစိုက္ၾကဖို႕လိုပါတယ္။ မိဘေတြက အေ၀းမွာေလ။ Stress သိပ္မ်ားတဲ့အခါ စိတ္ကိုေျဖေလွ်ာ့ဖို႕ ဟာသေလးေတြဖတ္ေပးဖို႕လည္းလိုတယ္။ အိႏၵိယက ဟာသေလးေတြဆိုေတာ့ ျမန္မာနဲ႕အေတြးက ေတာ္ေတာ္နီးစပ္တယ္။ အခ်ိန္ရတဲ့အခါ ဘာသာျပန္ၿပီး တင္ဖို႕လည္းစဥ္းစားထားပါတယ္။ ခုေတာ့ ဘိုလိုေလးဘဲဖတ္လုိက္ၾကတာေပါ့

Sir:* What is the difference between Orange and Apple?*
Sardar:* Color of Orange is orange, but color of Apple is not Apple.

------------------------------------
SADARJI bought a new mobile.
He sent a message to everyone from his Phone Book & said, 'My Mobile No. Has changed. Earlier it was Nokia 3310. Now it is 6610'

---------------------------
SADARJI : I am Proud, coz my son is in Medical College .
Friend: Really, what is he studying?
SADARJI : No, he is not studying, they are Studying him.

--------------------------------
SADARJI : Doctor, in my dreams, I play football every night.
DR: Take this tablet, you will be ok.
SADARJI : Can I take it tomorrow, tonight is final game.

--------------------------------

SADARI : If I die, will you remarry?
Wife: No! I'll stay with my sister. But if I die will you remarry?
SADARJI : No, I'll also stay with your sister.

--------------------------------

SADARJI complained to the police:
'Sir, all items are missing, except the TV in my house.'

Police: 'How the thief did not take TV?'
SADARJI : 'I was watching TV news...'

--------------------------------

SADARJI comes back to his car & find a note saying 'Parking Fine'
He Writes a note and sticks it to a pole 'Thanks for the compliment.'

--------------------------------
How do you recognize SADARJI in School?
He is the one who erases the notes from the book when the teacher erases the board.

--------------------------------

SADARJI in a bar and his cellular phone rings. He picks it up and Says 'Hello, how did you know I was here?'

--------------------------------
SADARJI : Why are all these people running?
Man - This is a race, the winner will get the cup
SADARJI - If only the winner will get the cup, why others are running?

--------------------------------
Teacher: 'I killed a person' convert this sentence into future tense.
SADARJI : The future tense is 'you will go to jail'

--------------------------------
SADARJI told his servant: 'Go and water the plants!'
Servant: 'It's already raining.'
SADARJI : 'So what? Take an umbrella and go.'

--------------------------------

Sardar:* My mobile bill how much?*
Call center girl:* Sir, just dial 123 from your mobile to know current bill status*
Sardar:* Stupid, not CURRENT BILL my MOBILE BILL. *

--------------------------------
Sardar: *I think that girl is deaf..*
Friend:* How do you know?*
Sardar: *I told I Love her, but she said her Sandals are new *

--------------------------------
Friend:* I got a brand new Ford IKON for my wife!*
Sardar:* Wow!!! That's an unbelievable exchange offer!!! *
--------------------------------

Teacher:* Which is the oldest animal in world?*
Sardar:* ZEBRA*
Teacher:* How?*
Sardar:* Bcoz it is Black & White *
--------------------------------

Judge:* Don't U have shame? It is the 3rd time you are coming to court..*
Sardar to judge:* You are coming daily to court, don't you have shame?

--------------------------------
Sardar attending an interview in Software Company.*
Manager:* Do you know MS Office?*
Sardar:* If you give me the address I will go there sir.

--------------------------------

Sardar in airplane going to Bombay
While its landing he shouted: "Bombay ...Bombay "*
Air hostess said: *"B silent.."*
Sardar:* "Ok... Ombay. Ombay"
--------------------------------
Teacher: "What is common between JESUS, KRISHNA, RAM, GANDHI and BUDHA?"
Sardar: "All are born on government holidays...!!! *

--------------------------------
Sardar:* Miss, you called to my mobile?*
Teacher: *Me? No, why?*
Sardar:* Yesterday I saw in my mobile- 1 Miss Call".
(Had never thought of it) *

No comments:

Post a Comment